Hoe gaan we te werk

Hoe gaan we te werk

Intakefase
Vooraleer gestart wordt met de eigenlijke begeleiding vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens deze fase wordt informatie verzameld over uzelf, uw aanmeldingsklacht en uw leefsituatie. We proberen de hulpvraag zo duidelijk en concreet mogelijk te maken.

Oriënteringsfase
In deze fase wordt er enerzijds nagegaan of de hulpvraag kan beantwoord worden met een enkelvoudig advies, waarmee u zelfstandig aan de slag kunt. Op dat ogenblik eindigt de begeleiding. Anderzijds kan het zijn dat uw hulpvraag niet kan behandeld worden binnen de praktijk. In dit geval wordt u zo goed mogelijk doorverwezen naar andere diensten of hulpverleners. Tot slot kan er beslist worden dat uw hulpvraag kan behandeld worden in de praktijk, vanaf dan start de begeleidingsfase waar we starten met het formuleren van werkdoelen.

Begeleidingsfase
Tijdens de begeleiding streven we, binnen een rustige, veilige omgeving en via de opgestelde werkdoelen, een verbetering van het psychisch, fysisch en relationeel functioneren na. Er wordt niet uitsluitend gefocust op wat niet goed verloopt, maar er worden ook sterke kanten in kaart gebracht van waaruit er groeizaam gewerkt kan worden.

Afrondingsfase
de begeleiding wordt afgerond wanneer de werkdoelen zijn bereikt, of wanneer de werkdoelen gedeeltelijk bereikt zijn, maar er valt geen noemenswaardige verbetering meer te verwachten op basis van de aangeboden begeleiding, of eén van de partijen wenst de begeleiding te stoppen op basis van onverenigbaarheid van doelstellingen of standpunten.